نیروی بازرگانی و فنی

استخدام نیرو

مجموعه باور برای شرکتهای دانش بنیان که علاقمند باشند نیروهای انسانی تخصصی, فنی و بازاریابی استخدام کنند این امکان را فراهم میکند که هم به صورت اشتراکی هم به صورت اختصاصی از مجموعه باور با تامین هزینه ها از طرف شرکتهای دانش بنیان این نیروها را استخدام کنند.

این نیروها هم میتوانند نیروهای بومی با توانمندی زبان فارسی و انگلیسی وزبان کشور مقصد را در نظر گرفته شوند و هم افرادی که خود شرکتهای دانش بنیان علاقمند باشند میتوانند در این قالب استفاده شوند.